Deel deze pagina

beleidsplan en samenstelling bestuur

Stichting de Open Academie is samengesteld uit de volgende, onbezoldigde bestuurleden:

Dhr J.E.F. Rossen, voorzitter & penningmeester

Dhr R.J. de Vries, vice-voorzitter

Mevr. F.M. Boshart, secretaris

 Doelstellingen van de Stichting:

De te verrichte werkzaamheden:

Wijze van verwerving van inkomsten:

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting:

Algemene gegevens van de stichting:

Oprichtingsdatum: 09-01-2020
RSIN of fiscaal nummer: 860869982
Postadres : Loostraat 10
6681 AH Bemmel
Website: www.dekleineacademieoost.nl
Mailadres: dekleineacademieoost@gmail.com
Rekening nummer: NL33RBRB0787700258
KvK nummer: 77005384

Het ondersteunen van activiteiten en projecten op het gebied van kunst, cultuur en educatie. Mits het algemeen nut van de samenleving of onderdelen daarvan dient. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of er daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het ondersteunen bij het ontwikkelen en aanbieden van cursussen door de docenten.
Het houden van open dagen, tentoonstellingen en lezingen.
Het verwerven en beheren van geldmiddelen en andere bezittingen
Het oprichten en in standhouden van een doelmatige organisatie.

Er zal een bijdrage gevraagd worden van docenten en cursisten voor verwezenlijking van het doel van de stichting. Daarnaast zullen er subsidies en donaties worden aangevraagd. Het vermogen van de stichting kan ook gevormd worden door: schenkingen, erfstellingen en legaten. En alle andere verkrijgingen en baten.

De geldmiddelen zullen allereerst worden besteed aan activiteiten voor het vergroten van de naamsbekendheid en werving. Het maken van een website, folders drukken en facebook pagina maken. Daarnaast het onderhoud en vervangen van het gebruiksmateriaal / de inventaris, wat verworven is voor een symbolisch bedrag van onze voorgangers. Voor de activiteiten en opslag van het gebruiksmateriaal / de inventaris moet een goede en betaalbare locatie zijn, die voor onze doelstellingen geschikt is. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.